www.uoxv.cn凯里机械设备****周到大全网

         
当前位置: 主页 > 程序测试 >

水调歌头金山观月拼音版 水调歌头金山观月张孝祥赏析

时间:2023-03-27 12:10:13 来源:网络整理 转载:www.uoxv.cn凯里机械设备****周到大全网
水调歌头金山观月拼音版,这是宋代词人张孝祥写的一首词,是词人在坐船过金山,登临山寺有感时创作的,****一起来赏析下吧。

水调歌头金山观月拼音版

shuǐ diào gē tóu jīn shān guān yuè

水调歌头·金山观月

宋-张孝祥

jiāng shān zì xióng lì,fēng lù yǔ gāo hán。jì shēng yuè zǐ,jiè wǒ yù jiàn cǐ zhōng kàn。yōu hè yú lóng bēi xiào,dào yǐng xīng chén yáo dòng,hǎi qì yè màn màn。yǒng qǐ bái yín quē,wēi zhù zǐ jīn shān。

江山自雄丽,风露与高寒。寄声月姊,借我玉鉴此中看。幽壑鱼龙悲啸,倒影星辰摇动,海气夜漫漫。涌起白银阙,危驻紫金山。

biǎo dú lì,fēi xiá pèi,qiè yún guān。shù bīng zhuó xuě,miǎo shì wàn lǐ yī háo duān。huí shǒu sān shān hé chǔ,wén dào qún xiān xiào wǒ,yào wǒ yù jù hái。huī shǒu cóng cǐ qù,yì fèng gèng cān luán。

表独立,飞霞佩,切云冠。漱冰濯雪,眇视万里一毫端。回首三山何处,闻道群仙笑我,要我欲俱还。挥手从此去,翳凤更骖鸾。

翻译:

山河是如此的雄伟壮丽,露珠点点,微风轻拂,顿感微微寒意。托人传话给月亮,能否借我镜子让我看清这月下美景。那深谷中的鱼龙凄戚长鸣久久不绝,倒映在水面上的星辰也随着微波摇动,海面上水雾弥漫黑夜漫长。远远望去,月光下那紫金山上的建筑犹如银阙晶宫。

以飞霞为玉佩,头戴高冠,遗世独立俯视这人间大地。月光如冰雪般洁白,照耀的大地明亮透澈,那万里之外的景物都能看的清清楚楚。回首遥望那海上三神山,仿佛群仙都在对我笑,邀我与他们同游。乘着那鸾鸟驾驶由凤羽为车盖的马车,挥挥手扬长而去。

注释:

江山:借指国家的疆土、政权。

自雄:自豪;自以为了不起。

风露:风和露。

高寒:指月光;月亮。

寄声:托人传话。

月姊:原指****中的月中仙子、月宫、嫦娥,借指月亮。

玉鉴:镜的美称。

中看:好看;顺眼。

幽壑:深谷;深渊。

鱼龙:鱼和龙。泛指鳞介水族。

悲啸:凄戚长鸣。

倒影:物体倒映于水中。

星辰:指列星。

摇动:摇摆,晃动。

海气:海面上或江面上的雾气。

夜漫漫:黑夜漫长。比喻苦难岁月。

白银:即银。金属的一种。古代也用作通货。

紫金山:山名。一称钟山,在江苏省南京市市区东。

独立:孤立无所依傍。

霞佩:亦作“霞佩”。 仙女的饰物。借指仙女。

切云冠:高冠名。

眇(miǎo)视:仔细****。

毫端:细毛的末端。比喻极细微。

回首:回头;回头看。

三山:****中的海上三神山。

何处:哪里,什么地方。

闻道:听说。

挥手:挥动手臂。表示告别。

从此:从此时或此地起。

翳(yì)凤:本谓以凤羽为车盖,后用为乘凤之意。

骖(cān)鸾:谓仙人驾驭鸾鸟云游。

赏析:

这首词上片描写雄丽的长江夜景,表现了月下江面的奇幻景色,结拍转写山景;下片接前结山上意脉,写词人在山头观月的遐想,由自然景象的描写转而抒发富有浪漫气息的感情,表现一种游仙的意趣。

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容
1